Projecte de prevenció sanitària a les comunitats del districte de Thionk Essil.
El projecte que pre
sentem va encaminat a la prevenció sanitària de les malalties més prevalents d’una zona del sud de Senegal, a saber, la malària, malalties respiratòries (tuberculosis), malalties digestives i malalties de transmissió sexual en un context determinat, les comunitats que pertanyen al districte de Thionk Essil.


Projecte de prevenció sanitària a les comunitats del districte de Thionk Essil.
El projecte que pre
sentem va encaminat a la prevenció sanitària de les malalties més prevalents d’una zona del sud de Senegal, a saber, la malària, malalties respiratòries (tuberculosis), malalties digestives i malalties de transmissió sexual en un context determinat, les comunitats que pertanyen al districte de Thionk Essil.

Segons la OMS, a 2006 la malària és la segona causa de mort en adults (13%) i la primera en infants menors de 5 anys (28%). Els trastorns diarreics provoquen el 7% de morts en adults i el 17% en menors de 5 anys. Si ens centrem en les malalties respiratòries, el 16% dels adults moren per infeccions respiratòries lleus, el 5% per tuberculosis, i el 21% de les defuncions abans dels 5 anys són causades per la pneumònia. La SIDA és la causant directe del 3% de les defuncions.

Per què un projecte de prevenció sanitària a la comunitat? Creiem que la transmissió d’informació i coneixement de les malalties més prevalents a la població pot incidir molt positivament en la qualitat de vida de la comunitat: prevenint-ne l’aparició i la transmissió, així com també, garantint la ràpida actuació davant les manifestacions clíniques, fet imprescindible per la diagnosis precoç d’aquestes malalties. Tanmateix, la prevenció en aquesta zona està limitada degut a la falta de recursos econòmics que impedeixen aconseguir l’abast comunitari necessari. Per altra banda, la tasca assistencial és l’activitat que consumeix la major part del temps i recursos que disposa l’equip sanitari.

Segons dades de la OMS del 2004 a Senegal hi ha 0,06 metges i 0,32 infermeres per cada 1000 habitants. Un agreujant molt important és que la sanitat en aquest país no és gratuïta (les visites sanitàries s’han de pagar).

A partir de la visita dels membres de l’organització a la zona del Buluf en diferents períodes (setembre de 05, desembre de 06 i octubre de 07 ), la recollida d’informació en el propi context, la revisió de documentació i el posterior anàlisis s’han pogut detectar necessitats sanitàries com ara:

1. Accés limitat als serveis de salut:
a. Serveis de salut no gratuïts 
b. Estructures de salut (poste de santé) en ocasions deteriorades i amb carències materials i d’aprovisionaments d’aigua i electricitat
c. Desatenció de les àrees perifèriques 
d. Distància a l’hospital amb metge d’atenció comunitària ≥ 15Km
e. Distància a l’hospital amb metge especialista ≥ 75Km
f. Falta de transport per derivacions a l’hospital de referència 
2. Falta d’accés a medicaments, material i equipament mèdic degut als recursos econòmics de les poste de santé.
3. Falta de formació continuada per part dels professionals de salut 
a. Dificultat per assistir als cursos i jornades sanitàries als Centres Regionals de Formació (CRF)
4. Alta morbilitat i mortalitat de malalties com ara la malària, malalties respiratòries (sobretot la tuberculosis), malalties de l’aparell digestiu i alta probabilitat de disseminació de la SIDA.
5. Poblacions altament vulnerables
a. Existència de poblacions amb dèficit d’estructura sanitària
b. Inexistència de transport regular als centres de salut propers

És per tot això, que el nostre projecte pot contribuir en la millora de la salut en aquesta zona capacitant l’equip de salut i a tota la comunitat per poder prevenir de forma efectiva les malalties més prevalents a la regió, i per tant, disminuir la despesa sanitària per família, sobretot, per les que disposen dels recursos més reduïts i que sovint no tenen accés a la sanitat
Contacta amb nosaltres per més informació